596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekty

 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Z dotace Moravskoslezského kraje bude hrazen dvoudenní adaptační program 6. ročníků spojený s přespáním ve škole, kterého se účastní také třídní učitel, metodik prevence a školní psycholog. Pro děti jsou připraveny aktivity a hry, které by měly podpořit především vzájemnou spolupráci, komunikaci a respekt. Částečně budou hrazeny také besedy s tematikou prevence rizikového chování.

 

Celé Česko čte dětem – čtenářské dílny

Akce spadá pod projekt Celé Česko čte dětem, a to v rámci Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSKII. (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

Projekt Kapuce od mikiny – cyklus čtenářských dílen.

 

Šablony III – Projekt EU

V rámci projektu žákům nabízíme tyto aktivity: Kluby komunikace v anglickém jazyce, Čtenářský klub, Klub logické zábavy a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Všechny aktivity jsou pro žáky zdarma.

 

Doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy financovaný z fondu EU – Next Generation EU zcela zdarma

 

Projekt EU – Ovoce a zelenina do škol

Do konce roku 2022 pouze pro 1. stupeň, žáci obdrží zdarma 1 krát v měsíci ovoce nebo zeleninu.

 

Projekt EU – Mléko do škol

Do konce roku 2022 pouze pro 1. stupeň, žáci obdrží zdarma 1 krát v měsíci mléčný výrobek.

 

Implementace Reformy 3.2.2 NPO – podpora škol

Jedná se o podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.
Hlavním cílem je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým SES, zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu.
Cílem je posílení školy jako instituce připravené na práci s těmito žáky a heterogenními kolektivy.

 

Erasmus+ Children of a Green World 

Projekt podporovaný EU startuje v září 2022, zaměřuje se na skloubení environmentálního a společenského povědomí žáků. Cílem je pochopit dopady environmentálních změn na jednotlivé účastnické země, kterými jsou Lotyšsko, Řecko, Turecko a Španělsko. Žáci z České republiky budou řešit zejména téma šetření vodou a zabývat se ekologickými katastrofami a jejich dopadem na planetu i civilizaci. Součástí projektu bude taktéž výsadba stromů a zjišťování zkušeností starší generace s environmentálními problémy a jejich řešení v minulosti formou interview.

 

Erasmus+ Ready for Languages and Sport/Připraveni na jazyky a sport! 

EU projekt pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání startuje v září 2022 a cílem je navázat zahraniční spolupráci se sportovní školou pravděpodobně v Německu. Pro žáky to znamená získání určité zkušenosti ze zahraničního pobytu, která hraje v životě sportovců významnou roli. Budou aktivně zapojeni do vzdělávacího systému partnerské školy, kterou budou muset po dobu pobytu respektovat. Tato zkušenost jim umožní porovnat zahraniční a český vzdělávací systém a rozhodnout se, zda si v budoucnu zvolí další studium v zahraničí v rámci sportovního angažmá. Pobyt v zahraničí dále žáky povede k vědomí nezbytnosti znalosti cizího jazyka. Vybraní pedagogové si rozšíří jazykové kompetence a metodologické zkušenosti na jazykových kurzech v zahraničí a při stínování v partnerských školách.

 

Dejme šanci jazykům 

Naše škola získala z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci na rozvoj Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok. Program je zaměřen na jazykovou podporu výuky cizích jazyků.
Od školního roku 2021/2022 byla pilotně zavedena výuka anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčná výuka v rámci mateřské školy.
V mateřské škole bude výuka probíhat během běžných celodenních aktivit prostřednictvím zábavných interaktivních činností za pomocí písní, říkanek, jednoduchých pokynů, frází, kreativních aktivit a dílen, soutěží, dramatizací apod. V rámci MŠ plánujeme položit základy, které budou v budoucnu podpořeny v rámci systematické výuky na ZŠ.
Na ZŠ byla CLIL výuka realizována pilotně ve spolupráci s rodilým mluvčím v hodinách přírodovědy a hudební výchovy na 1. stupni a v rámci výchovy k občanství, dějepisu a povinně volitelných předmětů – mediální výchovy a žurnalistiky na 2. stupni. V dalších letech plánujeme rozšířit CLIL výuku napříč všemi ročníky a také hodinách tělesné výuky.
Přípravy na mezinárodně uznávané Cambridge jazykové zkoušky B1 Preliminary
se uskuteční v odpoledních klubech.
V případě dotazů kontaktujte koordinátora tohoto projektu Mgr. Janu Jeřábkovou, jana.jerabkova@zsdvorskeho.eu.

 

Dejme šanci talentům 

Projekt zaměřený na rozvoj a podporu talentovaných žáků. Program dětem nabízí aktivity v rámci mimoškolních klubů (čtenářství, matematika, technika, přírodověda), možnost účastnit se exkurzí, soutěží či besed a další podněty. Součástí je šíření informací ohledně talentovaných žáků mezi pedagogy, další vzdělávání učitelů.
Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava v rámci programu Talentmanagement.
Více informací: talentmanager Mgr. Monika Urbanová, monika.urbanova@zsdvorskeho.eu, tel. 595 700 601.

 

Erasmus+: START: Role žáků a jejich zapojení do podpory životního prostředí 

Účelem projektu START je sdílení dobré praxe, společná diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření návodu, jak nejlépe zavést vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit povědomí o této problematice mezi žáky. Výsledná interaktivní kniha bude zahrnovat koncepty řešící emoce spojené s klimatickou změnou, pojmy jako eko-úzkost nebo mezigenerační či mezikulturní přístup ke změně klimatu.
Účastníci: Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugalsko), ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les (Česká republika) a PASOS (Španělsko)
Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://ongpasos.com/start/.

 

Školní knihovna

Školní čítárna získala nově rovněž funkci knihovny s možností výpůjčky knih žákům domů. Byly zakoupeny nové knihy a zřízena funkce školního knihovníka (paní učitelka Marcela Hrušková – marcela.hruskova@zsdvorskeho.eu). Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava.

 

Budoucnost našich žáků nám není lhostejná – kariérové poradenství 

Jedná se o dotační program Magistrátu města Ostravy, v němž jsme získali finanční prostředky na kariérové poradenství jak pro žáky 1., tak 2. stupně, přičemž se zaměřujeme především na starší žáky v souvislosti s výběrem studia na střední škole. Pedagog školy – kariérový poradce poskytuje žákům informace ohledně výběru povolání, zajišťuje exkurze, nabízí individuální konzultace a podobně.

 

Individuální nebo skupinové doučování žáků 

Cílem projektu bylo podpořit zájem žáků o vzdělávání a kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky. Mezi ně patří sociální izolace, narušení pracovních a studijních návyků žáků, ale také rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce. V rámci projektu jsme se zaměřili na doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka. Veškeré doučování bylo pro žáky zdarma.
Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Wat.Edu – Water Education for Innovative Environmental Learning 

Mezinárodní projekt ve spolupráci čtyř zemí – Česká republika, Maďarsko, Řecko a Slovinsko. Jedná se o tříletý projekt, jehož smyslem je upozornit na důležitost vody a hlavně zacházení s ní. Žáci se s aktivitami seznámí v jednotlivých vodních klubech zaměřených na předměty biologie, chemie, zeměpis, výtvarná a hudební výchova. V závěrečné fázi projektu se žáci účastní vodního kempu ve Slovinsku, kde se setkají se svými zahraničními partnery.

 

Vzdělávání pro všechny

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků. Dále zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt podpořen z dotačního programu EU.

 

Podpora digitální výuky na rok 2020 

Statutární město Ostrava naší škole poskytlo z peněžních prostředků rozpočtu účelový neinvestiční příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Finance byly použity na nákup kamer a on-line učebnic.

 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

Rozvojový program MŠMT, jehož cílem je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí – cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

 

Třídíme odpad 

Dotace Moravskoslezského kraje na nákup nádob na tříděný odpad a realizaci projektového dne se zaměřením na environmentální problematiku.

 

Sportujeme a tvoříme školní časopis 

Finance získané v dotačním programu Magistrátu města Ostravy jsme využili na pořízení sportovního a elektrnického vybavení. Jedna se například o ozvučovací techniku, kterou škola potřebuje při realizaci sportovních či kulturních akcí.

 

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Projekt, který koordinovala Slezská univerzita v Opavě, spočívající především v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to na prvním i druhém stupni. Zaměřoval se také na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky na SŠ.
Finance poskytl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

Fakultní škola

Mensa

Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake