596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Projekty

 

Dejme šanci jazykům 

 

Naše škola získala z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci na rozvoj Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok. Program je zaměřen na jazykovou podporu výuky cizích jazyků.
Od školního roku 2021/2022 byla pilotně zavedena výuka anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčná výuka v rámci mateřské školy.
V mateřské škole bude výuka probíhat během běžných celodenních aktivit prostřednictvím zábavných interaktivních činností za pomocí písní, říkanek, jednoduchých pokynů, frází, kreativních aktivit a dílen, soutěží, dramatizací apod. V rámci MŠ plánujeme položit základy, které budou v budoucnu podpořeny v rámci systematické výuky na ZŠ.
Na ZŠ byla CLIL výuka realizována pilotně ve spolupráci s rodilým mluvčím v hodinách přírodovědy a hudební výchovy na 1. stupni a v rámci výchovy k občanství, dějepisu a povinně volitelných předmětů – mediální výchovy a žurnalistiky na 2. stupni. V dalších letech plánujeme rozšířit CLIL výuku napříč všemi ročníky a také hodinách tělesné výuky.
Přípravy na mezinárodně uznávané Cambridge jazykové zkoušky B1 Preliminary
se uskuteční v odpoledních klubech.
V případě dotazů kontaktujte koordinátora tohoto projektu Mgr. Janu Jeřábkovou, jana.jerabkova@zsdvorskeho.eu.

 

Dejme šanci talentům 

 

Projekt zaměřený na rozvoj a podporu talentovaných žáků. Program dětem nabízí aktivity v rámci mimoškolních klubů (čtenářství, matematika, technika, přírodověda), možnost účastnit se exkurzí, soutěží či besed a další podněty. Součástí je šíření informací ohledně talentovaných žáků mezi pedagogy, další vzdělávání učitelů.
Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava v rámci programu Talentmanagement.
Více informací: talentmanager Mgr. Monika Urbanová, monika.urbanova@zsdvorskeho.eu, tel. 595 700 601.

 

Erasmus+: START: Role žáků a jejich zapojení do podpory životního prostředí 

 

Účelem projektu START je sdílení dobré praxe, společná diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření návodu, jak nejlépe zavést vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit povědomí o této problematice mezi žáky. Výsledná interaktivní kniha bude zahrnovat koncepty řešící emoce spojené s klimatickou změnou, pojmy jako eko-úzkost nebo mezigenerační či mezikulturní přístup ke změně klimatu.
Účastníci: Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugalsko), ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les (Česká republika) a PASOS (Španělsko)
Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://ongpasos.com/start/.

 

Školní knihovna

 

Školní čítárna získala nově rovněž funkci knihovny s možností výpůjčky knih žákům domů. Byly zakoupeny nové knihy a zřízena funkce školního knihovníka (paní učitelka Marcela Hrušková – marcela.hruskova@zsdvorskeho.eu). Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava.

 

Budoucnost našich žáků nám není lhostejná – kariérové poradenství 

 

Jedná se o dotační program Magistrátu města Ostravy, v němž jsme získali finanční prostředky na kariérové poradenství jak pro žáky 1., tak 2. stupně, přičemž se zaměřujeme především na starší žáky v souvislosti s výběrem studia na střední škole. Pedagog školy – kariérový poradce poskytuje žákům informace ohledně výběru povolání, zajišťuje exkurze, nabízí individuální konzultace a podobně.

 

Individuální nebo skupinové doučování žáků 

 

Cílem projektu bylo podpořit zájem žáků o vzdělávání a kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky. Mezi ně patří sociální izolace, narušení pracovních a studijních návyků žáků, ale také rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce. V rámci projektu jsme se zaměřili na doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka. Veškeré doučování bylo pro žáky zdarma.
Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Wat.Edu – Water Education for Innovative Environmental Learning 

 

Mezinárodní projekt ve spolupráci čtyř zemí – Česká republika, Maďarsko, Řecko a Slovinsko. Jedná se o tříletý projekt, jehož smyslem je upozornit na důležitost vody a hlavně zacházení s ní. Žáci se s aktivitami seznámí v jednotlivých vodních klubech zaměřených na předměty biologie, chemie, zeměpis, výtvarná a hudební výchova. V závěrečné fázi projektu se žáci účastní vodního kempu ve Slovinsku, kde se setkají se svými zahraničními partnery.

 

Vzdělávání pro všechny

 

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků. Dále zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt podpořen z dotačního programu EU.

 

Podpora digitální výuky na rok 2020 


Statutární město Ostrava naší škole poskytlo z peněžních prostředků rozpočtu účelový neinvestiční příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Finance byly použity na nákup kamer a on-line učebnic. 

 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 


Rozvojový program MŠMT, jehož cílem je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí – cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

 

Třídíme odpad 


Dotace Moravskoslezského kraje na nákup nádob na tříděný odpad a realizaci projektového dne se zaměřením na environmentální problematiku.

 

Adaptační pobyt 


Každoročně pořádáme pro žáky 6. ročníků třídenní adaptační pobyt, kterého se účastní také třídní učitel, metodik prevence a školní psycholog. Pro děti jsou připraveny aktivity a hry, které by měly podpořit především vzájemnou spolupráci, komunikaci a respekt. Učitelé poznají žáky a kolektivy mimo školní prostředí.
Projekt je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje.

 

Sportujeme a tvoříme školní časopis 


Finance získané v dotačním programu Magistrátu města Ostravy jsme využili na pořízení sportovního a elektrnického vybavení. Jedna se například o ozvučovací techniku, kterou škola potřebuje při realizaci sportovních či kulturních akcí.

 

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí


Projekt, který koordinovala Slezská univerzita v Opavě, spočívající především v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to na prvním i druhém stupni. Zaměřoval se také na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky na SŠ.
Finance poskytl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.

 

Ovoce do škol, Mléko do škol 


Projekty podporují spotřebu ovoce a zeleniny i mléčných výrobků u žáků 1. i 2. stupně za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou do škol dodávány minimálně 1x měsíčně. Cílem je vést žáky ke zdravému stravování a životnímu stylu.

 

Fakultní škola
Mensa
Dejme šanci talentům
Rodiče vítáni
BS Snake