596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Řada zde uváděných projektů je financována z fondů Evropské unie.

Dejme šanci jazykům III

Naše škola získala z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci na rozvoj Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok. Program je zaměřen na jazykovou podporu výuky cizích jazyků.
Od školního roku 2021/2022 byla pilotně zavedena výuka anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčná výuka v rámci mateřské školy.
Ve školním roce 2023/2024 se výuka metodou CLIL realizuje napříč mateřskou školou a všemi ročníky prvního i druhého stupně. Děti mají částečně anglicky vyučován přírodopis, zeměpis, výchovu k občanství, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, žurnalistiku, přírodovědu a prvouku. Ve výchově k občanství působí s aprobovanými učiteli rodilý mluvčí.

Nedílnou součástí je příprava žáků na mezinárodně uznávané Cambridge jazykové zkoušky B1 a B2.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora tohoto projektu Mgr. Davida Sobka, david.sobek@zsdvorskeho.eu.

projekt_jak

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024

Moravskoslezský kraj nám poskytl dotaci na celoroční preventivní program, který zahrnuje dvoudenní adaptační program a celoroční besedy s tematikou prevence rizikového chování.

Dvoudenního adaptačního programu 6. ročníků se účastní také třídní učitel, metodik prevence a školní psycholog. Pro děti jsou připraveny aktivity a hry, které by měly podpořit především vzájemnou spolupráci, komunikaci a respekt.

Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace za finanční podpory Evropské unie realizuje projekt „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“, který řeší modernizaci a vybavení multimediální učebny, jazykové učebny a učebny technických činností – dílen. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti a vnitřní konektivity školy. Nově modernizované prostory umožní rozšíření moderních forem výuky a aktivní zapojení žáků do výuky v oblasti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

Dotační program bezplatné stravování

Odkaz na plakát projektu

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY Z FONDU EVROPSKÉ UNIE – NEXT GENERATION EU – NÁSTROJE PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST

Rok 2023

Škola získala z MŠMT finanční podporu ve výši 192 000 Kč. Z těchto financí budou nakoupeny mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.

Odkaz na článek

Rok 2022

Škola získala z MŠMT finanční podporu ve výši 845 400 Kč. Z těchto financí byly nakoupeny robotické a programovatelné digitální učební pomůcky, softwarové vybavení a on-line aplikace, mobilní digitální zařízení s příslušenstvím, 3D tiskárny a digitální mikroskopy.

Odkaz na článek

Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského

Odkaz na plakát projektu s informacemi

 

Připraveni na jazyky a sport!

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-00007813
Období realizace: 07/2022 – 12/2023
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: 51 071 Euro
Cílová skupina: učitelé, žáci
Zapojené státy: Portugalsko, Německo, Malta, Island
Cíle projektu:
– Rozšíření a zatraktivnění výuky cizího jazyka a nejazykových předmětů metodou CLIL v průběhu prezenční i distanční výuky na základě získaných zkušeností v partnerských školách a na metodickém kurzu
– Získání zkušeností se zahraničním vzdělávacím systémem na partnerské škole se sportovním zaměřením a aplikace vzdělávacích modelů zahraniční partnerské školy na vzdělávací systém v České republice
– Zvýšení jazykových kompetencí vyslaných pedagogů ZŠ na jazykových kurzech
– Získání zkušeností a preventivních nástrojů při řešení dopadů epidemické situace a jejího vlivu na fyzický a psychický vývoj žáků
– Zefektivnění řízení lidských zdrojů, zvýšení motivace a nové formy hodnocení žáků a zaměstnanců školy ze strany vedení
Plánované aktivity/výstupy:
– Skupinová mobilita žáků – vyjede 11 žáků a 2 učitelé
– Stínování – vyjede 9 učitelů
– Metodický kurz – vyjede 1 učitel
– Jazykové kurzy – vyjedou 4 učitelé
Další aktivity, které v rámci projektu proběhnou:
– Seminář pro učitele okolních škol na téma „Zahraniční modely vzdělávání“
– Jazyková soutěž pro žáky základních škol v regionu
– Jazyková soutěž pro širokou veřejnost

Children of a Green World

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000085973
Období realizace: 09/2022 – 08/2024
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: 28 262 Euro
Cílová skupina: žáci ve věku 10 – 14 let, učitelé, rodiče
Zapojené státy: Česká republika – koordinace, Lotyšsko, Turecko, Řecko, Španělsko
Cíl projektu:
– podporovat žáky a pedagogické pracovníky v rozvoji klíčových kompetencí podporují ochranu životního prostředí
Plánované aktivity/výstupy:
– Soutěž o projektové logo
– Projektová webová stránka
– Přidružený eTwinningový projekt
– Společná kniha “Příběhy našich předků”, ve které pamětníci ze školních komunit popíšou ekologické situace, které nastaly v minulosti a příklady jejich řešení, u nichž je evidentní pozitivní nebo negativní dopad. Kniha tak bude inspirací, jak se v minulosti řešily ekologické problémy.
– Vícejazyčný slovník zaměřený na téma životního prostředí
– Všechny partnerské školy vytvoří na své školní zahradě malý biotop, který díky vysázeným stromům a keřům vytvoří útočiště pro ptactvo, hmyz a menší zvířectvo.
– Organizace 2 mezinárodních projektových setkání zaměřených na organizaci projektu
– Organizace 5 mezinárodních vzdělávacích aktivit pro učitele na různá ekologická témata (Řecko – recyklace, omezení používání plastů, Lotyšsko – obnova lesů, flora a fauna, Česká republika – šetření vody, ekologické katastrofy, Turecko – energie a plývání, dopady globálního oteplování na kulturní dědictví)

Green Little Heroes

Období realizace: 10/2022 – 10/2024
Celková rozpočet ZŠ a MŠ B. Dvorského v rámci projektu: cca 10 000 Euro
Cílová skupina: děti z mateřské školy, žáci prvního stupně, učitelé, rodiče
Zapojené státy: Slovinsko, Česká republika, Chorvatsko, Estónsko, Řecko
Cíle projektu:
– Podpořit v dětech vztah k životnímu prostředí, k tak zvaným “zelených dovednostem” – tj. rozšířit povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí.
– Nabídnout učitelům nápady a jednoduché návody na změnu návyků, jak se chovat vůči životnímu prostředí šetrně;
– Propojit různé generace, kultury a různá sociální zázemí, aby společně usilovala o ochranu přírodního bohatství;
– Zvýšit povědomí partnerských organizací a jejich místních komunit o recyklaci, možnostech opakovaného použití (např. obalových materiálů), podnítit zájem o ekologicky šetrný cestovní ruch, apod.
Plánované aktivity/výstupy:
– Projektové logo
– Projektový deník shrnující projektové aktivity
– Projektová webová stránka
– Využití platformy eTwinning jako zásobárny zpracovaných materiálů
– Vícejazyčný turistický průvodce zpracovaný každou partnerskou organizací obsahující dětmi vybraná a jimi oblíbená turistická místa
– Jednoduchá aplikace pro záznam pozitivních počinů v oblasti životního prostředí
– Elektronická příručka pro učitele základních škol a učitele předškolních zařízení, která bude obsahovat videa ukazující osvědčené postupy, didaktické materiály a hry podporující rozšíření povědomí a kompetence k ochraně životního prostředí
– Organizace akcí šířících informace o projektu a povědomí o ekologické problematice s názvem „green days“
– Organizace on-line projektových setkání
– Organizace 5 mezinárodních vzdělávacích aktivit s těmito tématy (Česká republika – ekologie a prvky ICT, Chorvatsko – hry zaměřené na rozvoj vztahu k přírodě, Estónsko – snížení nadměrného využívání přírodních zdrojů (reduce), opakované používání produktů (reuse), recyklace (recycle), Řecko – ekologicky šetrný turistický ruch, Slovinsko – ekologie, zdravé potraviny a solidarita
– Organizace mezinárodní závěrečné konference

Projekt EU: Šablony pro MŠ, ZŠ a ŠD OP JAK

(Operačního Programu Jan Amos Komenský)

Od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Zaměřen na Inovativní vzdělávání žáků.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023

Z dotace Moravskoslezského kraje bude hrazen dvoudenní adaptační program 6. ročníků spojený s přespáním ve škole, kterého se účastní také třídní učitel, metodik prevence a školní psycholog. Pro děti jsou připraveny aktivity a hry, které by měly podpořit především vzájemnou spolupráci, komunikaci a respekt. Částečně budou hrazeny také besedy s tematikou prevence rizikového chování.

Celé Česko čte dětem – čtenářské dílny

Akce spadá pod projekt Celé Česko čte dětem, a to v rámci Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSKII. (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613)

Projekt Kapuce od mikiny – cyklus čtenářských dílen.

Šablony III – Projekt EU (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022) 

V rámci projektu žákům nabízíme tyto aktivity: Kluby komunikace v anglickém jazyce, Čtenářský klub, Klub logické zábavy a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Všechny aktivity jsou pro žáky zdarma.

Doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy financovaný z fondu EU – Next Generation EU (doba platnosti: 9/22–12/23)

Projekt EU – Ovoce a zelenina do škol

Do konce roku 2022 pouze pro 1. stupeň, žáci obdrží zdarma 1 krát v měsíci ovoce nebo zeleninu.

Projekt EU – Mléko do škol

Do konce roku 2022 pouze pro 1. stupeň, žáci obdrží zdarma 1 krát v měsíci mléčný výrobek.

Implementace Reformy 3.2.2 NPO – podpora škol (platnost: 9/22-12/25)

Jedná se o podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků.
Hlavním cílem je zlepšení situace žáků z rodin s nízkým SES, zejména v oblastech výsledků učení a wellbeingu.
Cílem je posílení školy jako instituce připravené na práci s těmito žáky a heterogenními kolektivy.

Dejme šanci jazykům 

Naše škola získala z rozpočtu statutárního města Ostravy dotaci na rozvoj Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok. Program je zaměřen na jazykovou podporu výuky cizích jazyků.
Od školního roku 2021/2022 byla pilotně zavedena výuka anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning) a cizojazyčná výuka v rámci mateřské školy.
V mateřské škole bude výuka probíhat během běžných celodenních aktivit prostřednictvím zábavných interaktivních činností za pomocí písní, říkanek, jednoduchých pokynů, frází, kreativních aktivit a dílen, soutěží, dramatizací apod. V rámci MŠ plánujeme položit základy, které budou v budoucnu podpořeny v rámci systematické výuky na ZŠ.
Na ZŠ byla CLIL výuka realizována pilotně ve spolupráci s rodilým mluvčím v hodinách přírodovědy a hudební výchovy na 1. stupni a v rámci výchovy k občanství, dějepisu a povinně volitelných předmětů – mediální výchovy a žurnalistiky na 2. stupni. V dalších letech plánujeme rozšířit CLIL výuku napříč všemi ročníky a také hodinách tělesné výuky.
Přípravy na mezinárodně uznávané Cambridge jazykové zkoušky B1 Preliminary
se uskuteční v odpoledních klubech.
V případě dotazů kontaktujte koordinátora tohoto projektu Mgr. Janu Jeřábkovou, jana.jerabkova@zsdvorskeho.eu.

Dejme šanci talentům 

Projekt zaměřený na rozvoj a podporu talentovaných žáků. Program dětem nabízí aktivity v rámci mimoškolních klubů (čtenářství, matematika, technika, přírodověda), možnost účastnit se exkurzí, soutěží či besed a další podněty. Součástí je šíření informací ohledně talentovaných žáků mezi pedagogy, další vzdělávání učitelů.
Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava v rámci programu Talentmanagement.

Erasmus+: START: Role žáků a jejich zapojení do podpory životního prostředí 

Účelem projektu START je sdílení dobré praxe, společná diskuze, průzkum a kombinování osvědčených postupů týkajících se formálních a neformálních vzdělávacích metod, jejichž cílem je vytvoření návodu, jak nejlépe zavést vzdělávání v oblasti změny klimatu ve školách a jak rozšířit povědomí o této problematice mezi žáky. Výsledná interaktivní kniha bude zahrnovat koncepty řešící emoce spojené s klimatickou změnou, pojmy jako eko-úzkost nebo mezigenerační či mezikulturní přístup ke změně klimatu.
Účastníci: Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugalsko), ZŠ a MŠ B. Dvorského Ostrava-Bělský Les (Česká republika) a PASOS (Španělsko)
Podrobnosti k projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://ongpasos.com/start/.

Školní knihovna

Školní čítárna získala nově rovněž funkci knihovny s možností výpůjčky knih žákům domů. Byly zakoupeny nové knihy a zřízena funkce školního knihovníka (paní učitelka Marcela Hrušková – marcela.hruskova@zsdvorskeho.eu). Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Budoucnost našich žáků nám není lhostejná – kariérové poradenství (platnost: 10/22-12/23)

Jedná se o dotační program Magistrátu města Ostravy, v němž jsme získali finanční prostředky na kariérové poradenství jak pro žáky 1., tak 2. stupně, přičemž se zaměřujeme především na starší žáky v souvislosti s výběrem studia na střední škole. Pedagog školy – kariérový poradce poskytuje žákům informace ohledně výběru povolání, zajišťuje exkurze, nabízí individuální konzultace a podobně.

Individuální nebo skupinové doučování žáků 

Cílem projektu bylo podpořit zájem žáků o vzdělávání a kompenzovat negativní vlivy dlouhodobé distanční výuky. Mezi ně patří sociální izolace, narušení pracovních a studijních návyků žáků, ale také rozdíly vyvolané různými možnostmi a přístupy k on-line výuce. V rámci projektu jsme se zaměřili na doučování češtiny, matematiky a cizího jazyka. Veškeré doučování bylo pro žáky zdarma.
Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Wat.Edu – Water Education for Innovative Environmental Learning 

Mezinárodní projekt ve spolupráci čtyř zemí – Česká republika, Maďarsko, Řecko a Slovinsko. Jedná se o tříletý projekt, jehož smyslem je upozornit na důležitost vody a hlavně zacházení s ní. Žáci se s aktivitami seznámí v jednotlivých vodních klubech zaměřených na předměty biologie, chemie, zeměpis, výtvarná a hudební výchova. V závěrečné fázi projektu se žáci účastní vodního kempu ve Slovinsku, kde se setkají se svými zahraničními partnery.

Vzdělávání pro všechny

Projekt byl zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků. Dále zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt podpořen z dotačního programu EU.

Podpora digitální výuky na rok 2020 

Statutární město Ostrava naší škole poskytlo z peněžních prostředků rozpočtu účelový neinvestiční příspěvek ve výši 80 tisíc korun. Finance byly použity na nákup kamer a on-line učebnic.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

Rozvojový program MŠMT, jehož cílem je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí – cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

Třídíme odpad 

Dotace Moravskoslezského kraje na nákup nádob na tříděný odpad a realizaci projektového dne se zaměřením na environmentální problematiku.

Sportujeme a tvoříme školní časopis 

Finance získané v dotačním programu Magistrátu města Ostravy jsme využili na pořízení sportovního a elektrnického vybavení. Jedna se například o ozvučovací techniku, kterou škola potřebuje při realizaci sportovních či kulturních akcí.

Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí

Projekt, který koordinovala Slezská univerzita v Opavě, spočívající především v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to na prvním i druhém stupni. Zaměřoval se také na přípravu deváťáků na přijímací zkoušky na SŠ.
Finance poskytl Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.