596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní psycholog

 

Mgr. Olha Matiash

Tel.: 595 700 601

Email: olha.matiash@zsdvorskeho.eu

Konzultační hodiny dle předchozí domluvy.

 

Činnosti školní psycholožky:

– poskytuje individuální poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků v oblasti osobních, rodinných, vzdělávacích, výchovných a jiných obtížích
– poskytuje krizovou intervenci a podporu při zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků
– zajišťuje metodickou podporu při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– poskytuje individuální konzultace učitelům v oblasti výchovy a vzdělávání
– připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných a mimořádně nadaných
– připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky diagnostických činností zaměřených na zjišťování sociálního klimatu ve třídách
– připravuje a realizuje ve spolupráci s třídními učiteli třídnické hodiny zaměřené na podporu pozitivního klimatu třídy

 

FORMULÁŘE K ČINNOSTI ŠKOL. PSYCHOLOŽKY

Etický kodex psychologa školy
Individuální informovaný souhlas s činností škol. psychologa

Kam se obrátit, když se něco děje: kontakty na pomoc a podporu

Aktivity školní psycholožky

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 6. B

25. září v třídě 6. B proběhla třídnická hodina s názvem Tajemství komunikace, kterou provedla školní psycholožka. Během hodiny žáci společně s psycholožkou a třídní učitelkou pracovali na vytváření pozitivního klimatu třídy, učili se pravidlům komunikace. Hravou formou se dozvěděli mnoho nového o sobě i své nové třídní učitelce. O. Matiash