596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Školní psycholog

 

Mgr. Olha Matiash

Tel.: 595 700 601

Email: olha.matiash@zsdvorskeho.eu

Konzultační hodiny dle předchozí domluvy.

 

Činnosti školní psycholožky:

– poskytuje individuální poradenství žákům a zákonným zástupcům žáků v oblasti osobních, rodinných, vzdělávacích, výchovných a jiných obtížích
– poskytuje krizovou intervenci a podporu při zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků
– zajišťuje metodickou podporu při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– poskytuje individuální konzultace učitelům v oblasti výchovy a vzdělávání
– připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných a mimořádně nadaných
– připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky diagnostických činností zaměřených na zjišťování sociálního klimatu ve třídách
– připravuje a realizuje ve spolupráci s třídními učiteli třídnické hodiny zaměřené na podporu pozitivního klimatu třídy

 

FORMULÁŘE K ČINNOSTI ŠKOL. PSYCHOLOŽKY

Etický kodex psychologa školy
Individuální informovaný souhlas s činností škol. psychologa

Kam se obrátit, když se něco děje: kontakty na pomoc a podporu

Aktivity školní psycholožky

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 5. C

V pátek 23. 2. opět proběhla v 5. C třídnická hodina s paní psycholožkou na téma Posíleni pozitivních vztahů ve třídě. Během hodiny se děti zapojily do aktivit, jejichž cílem bylo rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce a podpořit dobré vztahy mezi spolužáky. O. Matiash

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 8.C

8. C prožila třídnickou hodinu se školní psycholožkou, jejímž cílem bylo umožnit navázání vzájemného kontaktu mezi všemi žáky ve třídě a taky podpora dobrých vztahů mezi nimi. O. Matiash

Paní školní psycholožka v 1. B

Ve středu 6. 12. opět navštívila 1. B paní školní psycholožka, aby si s dětmi povídala o kamarádství a dobrých vztazích ve třídě.
Žáci si nejprve říkali dobré vlastnosti svých kamarádů, jak se kamarádi k sobě chovají a kreslili zahradu přátelství, kde jednotlivé květiny symbolizovaly kamarády. Nakonec si všichni povídali, jak se těší na Vánoce a zazpívali jsme si společně písničku.
Těšíme se na příští příjemné setkání.
M. Hrušková

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 9. C

Emoce vznikají v důsledku komunikace člověka s ostatními lidmi. Emoce jsou prostředky, kterými spolu komunikujeme. Během třídnické hodiny jsme společně s žaky 9. C rozšířili znalosti o emoční sféře, prožívání a projevu emocí. Učili jsme se rozpoznávat, pojmenovávat své emoce, což je velmi důležité, a taky odhadovat emoce ostatních lidí. O. Matiash

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 1. B

V pondělí 2.10. proběhla v 1.B třídnická hodina s paní psycholožkou na téma Posílení dobrých vztahů ve třídě.
Paní školní psycholožka se nejprve formou hry s dětmi seznámila a pak si děti povídaly, co mají společného – mají rády stejná zvířátka, hračky, barvy, jídlo. Pak se žáci rozdělili do skupin a po domluvě společně vybarvovali pracovní listy.
Pro všechny žáky to byla zajímavá zkušenost. Těšíme se na příště.
M.Hrušková

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 7. B

Na začátku října 2023 proběhla v 7. B třídě třídnická hodina „Vytváření pozitivního klimatu třídy“. Školní psycholožka spolu s žáky zjišťovali, co je pro toto pozitivní klima potřeba udělat a také to, co žákům sedmé třídy k tomuto pozitivnímu klimatu chybí. Během hodiny jsme se zaměřili také na rozvoj schopnosti týmové spolupráce. O. Matiash

Třídnická hodina se školní psycholožkou v 6. B

25. září v třídě 6. B proběhla třídnická hodina s názvem Tajemství komunikace, kterou provedla školní psycholožka. Během hodiny žáci společně s psycholožkou a třídní učitelkou pracovali na vytváření pozitivního klimatu třídy, učili se pravidlům komunikace. Hravou formou se dozvěděli mnoho nového o sobě i své nové třídní učitelce. O. Matiash