596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

thumbnail_E41E6C0E-0EF6-40BF-B61B-891C35CCF1A5

Výuka jazyků je naše priorita!

 

Výuka anglického jazyka je jednou z priorit naší základní školy, poněvadž jsme si vědomi, že jeho znalost je v dnešní době velmi důležitá. Základy anglického jazyka jsou položeny již v mateřské škole naší příspěvkové organizace, kde máme anglické třídy Beruška a Jahůdka. V těchto třídách je anglický jazyk vyučován pomocí jednoduchých pokynů, her, zábavných aktivit, tanců, projektových dnů aj.

Rozšířená výuka jazyků probíhá na základní škole ve všech ročnících, dále je však ještě posílená v „B“ třídách. Ve školním roce 2024/2025 otevíráme následující třídy s rozšířenou výukou jazyků: 1. B, 2. B, 5. B, 6. B a 7.B, které mají kladen větší důraz na prolínání anglického jazyka i v jiných předmětech, a to metodou CLIL.
Výuka metodou CLIL se realizuje napříč ročníky prvního i druhého stupně, a je vedena kvalifikovanými vyučujícími či rodilými mluvčími.

Žáci dochází na kurzy k přípravě na Cambridge certifikáty úrovně PET a FCE, které posléze úspěšně vykonávají v jazykové škole.

Jazyková výuka je financována z dotačního programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy.

TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

 

Proč třída s rozšířenou výukou jazyků:

Jazyky jsou v dnešním globalizovaném a digitálním světě nedílnou součástí našich životů. Znalost cizích jazyků umožňuje žákům navázat nová přátelství, otevírá jim dveře při budoucím studiu i napomáhá při výběru povolání. Prostřednictvím jazyků poznáváme kultury a krásy jiných zemí.

Zaměření tříd s rozšířenou výukou jazyků:

Všestranný rozvoj komunikačních schopností, čtenářské gramotnosti a slovní zásoby.

Učíme žáky efektivně komunikovat.

 

Co třída s rozšířenou výukou jazyků nabízí: 

1. Třída s nízkým počtem žáků.
2. Dělení hodin anglického jazyka na dvě skupiny (dva učitelé na třídu).
3. 2. cizí jazyk již od 5. třídy: španělský jazyk, ruský jazyk, německý jazyk (podle počtu zájemců)
4. Nejazykové předměty částečně v anglickém jazyce – metoda CLIL.
5. Příprava žáků na mezinárodní anglické zkoušky Cambridge úrovně PET a FCE.
6. Výuka rodilým mluvčím – důraz na efektivní využívání jazyka.
7. Podílení se na mezinárodních projektech.
8. Anglické příměstské tábory.
9. Výjezdy do zahraničí.
10. Účast na anglických soutěžích

 

Jazyková dotace cizích jazyků ve třídách s rozšířenou výukou jazyků:

1. ročník: 1 h anglického jazyka + CLIL
2. ročník: 2 h anglického jazyka + CLIL
3. ročník: 4 h anglického jazyka + CLIL
4. ročník: 4 h anglického jazyka + CLIL
5. ročník: 4 h anglického jazyka + 1 h 2. cizího jazyka + CLIL
6. ročník: 5 h anglického jazyka + 1 h 2. cizího jazyka + CLIL
7. – 9. ročník: 5 h anglického jazyka + 2 h 2. cizího jazyka + CLIL

Metoda CLIL
Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která má za cíl integrovat cizí jazyky v nejazykových předmětech.
CLIL výuka počítá s omezenou jazykovou vybaveností žáka. Mateřský jazyk je tedy přirozenou součástí výuky na rozdíl od bilingvních programů nabízejících výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu a využívá tvořivé myšlení.
Naše škola zavedla CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů od září 2021. Od té doby je metoda hojně využívána napříč všemi ročníky 1. i 2. stupně. Metodou CLIL jsou vyučovány tyto předměty: prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, žurnalistika

 

Příprava žáků na Cambridge certifikáty PET a FCE
Naše škole připravuje Vaše děti na vykonání jazykových zkoušek formou ranních kurzů, které jsou vedeny zcela zdarma našimi pedagogy anglického jazyka. Samotná zkouška je posléze vykonávána v jednom z partnerských jazykových center.

Další jazykové kurzy:
– Doučování z anglického jazyka
– Kroužek anglického jazyka
– Kroužek španělského jazyka

Výjezdy
– Zájezdy do Anglie, Skotska aj.
– Zájezdy do Vídně
– Zájezdy do Španělska
– Výjezdy v rámci projektů Erasmus+ – byli jsme s žáky v Řecku, Lotyšsku, Turecku

Česká televize o nás natočila reportáže
Podívejte se na reportáže o naší autorské únikové hře:

Facebook –  odkaz na reportáž

Česká televize – odkaz na reportáž

Kontaktní osoba
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výuky anglického jazyka se obracejte na koordinátora jazykové výuky Mgr. Davida Sobka – david.sobek@zsdvorskeho.eu.

 

Rodilý mluvčí, pan Simon Johnson, se představuje:
I like traveling, taking pictures. When I lived in England I played guitar in a band and worked in hotels and restaurants. Then I started learning German, later moving there – first to Bremen, then to Berlin. In Germany I started teaching English. I spent a lot of time traveling around Central Europe.
I love reading fiction. I like American writers, such as Don Delillo, Russians like Dostoyevsky, and the Turkish author Orhan Pamuk. My favourite Czech author is Milan Kundera. The first Czech word I learnt was in his second novel, “The Book of Laughter and Forgetting” – lítost.
I moved to Ostrava several years ago, and have worked as a teacher for language schools, done some corrections and translations, and recording work. I even did some interpreting once, but I was no good at it – my brain is too slow.
I like to go to the mountains at the weekend or holidays. In the summer just walking, when there is enough snow, then cross-country skiing, down-hill is too dangerous for me!
I´ve got 2 daughters who go to primary school (currently in Poruba). I do most of the cooking at home, all kinds of things, English, Czech, Turkish, everything, and their mum takes them downhill skiing, she´s much more sporty than me. Simon Johnson