596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která má za cíl integrovat cizí jazyky v nejazykových předmětech.

CLIL výuka počítá s omezenou jazykovou vybaveností žáka. Mateřský jazyk je tedy přirozenou součástí výuky na rozdíl od bilingvních programů nabízejících výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu a využívá tvořivé myšlení. Děti jsou motivovány především úspěchem, který vzniká tím, že při používání cizí řeči v jiném předmětu dochází k rychlejšímu rozvoji a osvojení si cizího jazyka.

Jako rodilý mluvčí u nás již druhým rokem působí pan Simon Johnson. Vyučuje v týmové výuce s pedagogy v předmětu výchova k občanství v 8. a 9. ročnících. CLIL výuka kvalifikovanými pedagogy probíhá v povinně volitelných předmětech žurnalistika a mediální výchova napříč sedmými, osmými a devátými ročníky, v 6. ročnících v přírodopise a v dějepise v 8. ročnících. Na prvním stupni je vyučována výtvarná výchova a přírodověda v 5. C.

 

Užitečné odkazy:
Metodický portál RVP.CZ
Web učímeonline.cz
Národní ústav pro vzdělávání
Web MŠMT

 

Přírodopis metodou CLIL

Žáci šestých ročníků mají jednou týdně hodinu přírodopisu vyučovanou metodou CLIL, neboli s integrovaným anglickým jazykem. Žáci tak mohou rozvíjet nejen své vědomosti o přírodě, ale taktéž jazykové. V rámci výuky pracují s anglickými texty o právě probíraných druzích, sledují anglická videa s otázkami, rozšiřují si svou slovní zásobu, hrají kooperativní bingo či jiné interaktivní činnosti, při kterých musí zapojovat angličtinu.

Metodou CLIL se žáci naučili např. popsat potravní řetězec od rozkladačů, producentů a konzumentů až po vrcholového predátora; nakreslit a popsat stavbu hub; cyklus roupa dětského, tasemnice bezbranné a motolice jaterní; fakta a zajímavosti o životě chobotnice a co pavouci dělají v jednotlivých ročních obdobích. David Sobek

 

Aktivita je v rámci projektu Dejme šanci jazykům II, který je financován z dotačního programu Magistrátu města Ostravy.