596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

ostrava-logo-studio-najbrt-02

Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která má za cíl integrovat cizí jazyky v nejazykových předmětech.

CLIL výuka počítá s omezenou jazykovou vybaveností žáka. Mateřský jazyk je tedy přirozenou součástí výuky na rozdíl od bilingvních programů nabízejících výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu a využívá tvořivé myšlení. Děti jsou motivovány především úspěchem, který vzniká tím, že při používání cizí řeči v jiném předmětu dochází k rychlejšímu rozvoji a osvojení si cizího jazyka.

Ve školním roce 2021/2022 se realizovala poprvé v pilotních třídách navíc jedna hodina anglického jazyka týdně v rámci výuky CLIL z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022.

Ve školním roce 2023/2024 se výuka metodou CLIL realizuje napříč všemi ročníky prvního i druhého stupně. Děti mají částečně anglicky vyučován přírodopis, zeměpis, výchovu k občanství, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, žurnalistiku, přírodovědu a prvouku.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Užitečné odkazy:
Metodický portál RVP.CZ
Web učímeonline.cz
Národní ústav pro vzdělávání
Web MŠMT

Hravý přírodopis v angličtině v 6. B – Viry a bakterie

6. B je třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde se intenzivně věnujeme výuce pomocí metody CLIL. V listopadu se žáci ponořili do světa virů a bakterií.
Popisovali jsme je anglicky, rozlišovali jejich vlastnosti a strukturu prostřednictvím interaktivních cvičení a sledovali zajímavá animovaná videa, kde jsme na otázky odpovídali také anglicky. Pro upevnění nové slovní zásoby jsme si udělali osmisměrku a pracovní list.
Kromě přírodopisu je v 6. B zapojována angličtina taktéž v zeměpise, hudební výchově, osobnostní a sociální výchově a tělocviku. D. Sobek

Zábavná výuka angličtiny metodou CLIL v naší mateřské škole

V naší mateřské škole jsme také přijali inovativní přístup k výuce angličtiny prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato metoda propojuje výuku obsahu s výukou jazyka a vytváří prostředí, kde se angličtina stává přirozenou součástí každodenního života dětí.

Konkrétně ve třídách „Beruška“ a“ Jahůdka“ probíhá výuka angličtiny touto inovativní metodou. Tímto způsobem děti nejenom získávají dovednosti v angličtině, ale učí se také anglický jazyk integrovat do svého každodenního prostředí. Je to vzdělávací přístup, který děti baví, pomáhá jim rozvíjet komunikační dovednosti a zároveň se seznamují s novým jazykem.
Zábavná metoda výuky umožňuje dětem ponořit se do angličtiny během celého dne, a to způsobem, který je pro ně přirozený a radostný. Angličtina v naší mateřské škole je vázána na probíraná témata, což znamená, že se učí jazyk v kontextu konkrétních situací a obsahů. Děti se tak učí anglicky například o přírodě, zvířatech, rostlinách a počasí, a tím získávají praktické dovednosti v jazyce, který je spojen s reálnými situacemi.
Dále jsme dětem zajistili bohatou výbavu didaktickými materiály a pomůckami, které podporují efektivní výuku angličtiny. Mají k dispozici například Albi tužky s anglickými knihami, flashcards, plakáty a další didaktické prostředky, které významně usnadňují proces učení.
Výuka angličtiny metodou CLIL nám přináší mnoho výhod. Děti nejenže získávají základní dovednosti v angličtině, ale také se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet svou kreativitu. Tato metoda také připravuje naše děti na další úrovně vzdělávání a otevírá jim dveře k novým kulturním zážitkům. N. Rusiňaková a M. Škovronová

CLIL ve 4. třídách

Pomocí metody CLIL rozvíjíme angličtinu i v Přírodovědě ve 4. ročníku. V učivu o rostlinách a jejich stavbě jsme při práci ve skupinkách využili i svou kreativitu a vytvořili plakáty, kde je vždy část rostliny skrytá.

Metoda CLIL v 1. třídách

Pomocí metody CLILU se v 1. třídě učíme o rodině. Už umíme vyjmenovat rodinné příslušníky a poskládat anglické puzzle.

Clil ve 3. A s tématem Typy krajin

Děti vybírají a přiřazují správné znaky k danému typu krajiny v českém i anglickém jazyce, pak sami podle kartiček krajiny prezentují. Poznávají spoustu nových slovíček a sami vyhledávají informace. S. Ritzová

Přírodověda v angličtině metodou CLIL ve 4.A

Přírodopis metodou CLIL

Žáci šestých ročníků mají jednou týdně hodinu přírodopisu vyučovanou metodou CLIL, neboli s integrovaným anglickým jazykem. Žáci tak mohou rozvíjet nejen své vědomosti o přírodě, ale taktéž jazykové. V rámci výuky pracují s anglickými texty o právě probíraných druzích, sledují anglická videa s otázkami, rozšiřují si svou slovní zásobu, hrají kooperativní bingo či jiné interaktivní činnosti, při kterých musí zapojovat angličtinu.

Metodou CLIL se žáci naučili např. popsat potravní řetězec od rozkladačů, producentů a konzumentů až po vrcholového predátora; nakreslit a popsat stavbu hub; cyklus roupa dětského, tasemnice bezbranné a motolice jaterní; fakta a zajímavosti o životě chobotnice a co pavouci dělají v jednotlivých ročních obdobích. David Sobek

Aktivita je v rámci projektu Dejme šanci jazykům II, který je financován z dotačního programu Magistrátu města Ostravy.