596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

ostrava-logo-studio-najbrt-02

Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která má za cíl integrovat cizí jazyky v nejazykových předmětech.

CLIL výuka počítá s omezenou jazykovou vybaveností žáka. Mateřský jazyk je tedy přirozenou součástí výuky na rozdíl od bilingvních programů nabízejících výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Výhoda této metody je v tom, že žák používá cizí jazyk i v jiném (nejazykovém) předmětu a přirozeně si tak rozšiřuje slovní zásobu a využívá tvořivé myšlení. Děti jsou motivovány především úspěchem, který vzniká tím, že při používání cizí řeči v jiném předmětu dochází k rychlejšímu rozvoji a osvojení si cizího jazyka.

Ve školním roce 2021/2022 se realizovala poprvé v pilotních třídách navíc jedna hodina anglického jazyka týdně v rámci výuky CLIL z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2021/2022.

Ve školním roce 2023/2024 se výuka metodou CLIL realizuje napříč všemi ročníky prvního i druhého stupně. Děti mají částečně anglicky vyučován přírodopis, zeměpis, výchovu k občanství, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, žurnalistiku, přírodovědu a prvouku.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

Užitečné odkazy:
Metodický portál RVP.CZ
Web učímeonline.cz
Národní ústav pro vzdělávání
Web MŠMT

Laboratorní práce – Plísně metodou CLIL
V rámci laboratorního cvičení v šestých třídách jsme se věnovali plísním, kde žáci obdrželi postup laboratorní práce dvojjazyčně. Jakmile jsme si jednotlivé body postupu přečetli a přeložili, začala ta pravá zábava. Žáci rozděleni do skupin se učili vytvořit vlastní preparát z plísně rodu štětičkovců, který posléze pozorovali pod mikroskopem. Výsledek jsme si zakreslili, popsali a vymysleli závěr. Praktická hodina přírodopisu všechny velmi bavila a navíc jsme se naučili novou anglickou slovní zásobu.
Tasemnice metodou CLIL
V přírodopise v šestých třídách jsme se v rámci výuky metodou CLIL (výuka částečně v anglickém jazyce) věnovali ploštěncům, přesněji tasemnicím. Žáci se naučili popsat nejen česky, ale i anglicky, životní cyklus tasemnic, pojmenovat jednotlivé hostitele a udělat nákres. Pouštěli jsme si zajímavé anglické video, a procvičovali učivo na různorodých skupinových aktivitách, kdy žáci museli chodit po třídě a hledat ukryté informace

O rostlinách metodou CLIL ve 3.A

Živá příroda je nám velmi blízká. Už víme, že ji potřebujeme a sami jsme její součástí. Své znalosti jsme si ověřili a rozšířili v dnešní prvouce, kdy jsme pomocí metody CLIL třídili rostliny do skupin podle jejich významu. Spoustu anglických výrazů jsme již znali a ty nové jsme si vyhledali v česko-anglickém slovníku. Bylo to náročné, ale zajímavé. S. Ritzová
Grow a Plant Rhyme
Grow, grow, grow a plant
Starting with the seed,
Give it soil, sun, air and water.
That is all you need.

Podmínky života s anglickými slovíčky

Clilová výuka nás baví a rádi se učíme nová slovíčka v angličtině. Tentokrát jsme si povídali o vodě, slunci, půdě a o vzduchu. S. Ritzová

CLIL ve 4. ročníku – Ekosystém Les

Letos se v přírodovědě seznamujeme s různými společenstvy – rostlinami, živočichy, prostředím, ve kterém žijí, s jejich ochranou. Ve skupinkách jsme vyhledávali informace o zvířatech v našich lesích v encyklopediích, na internetu, kreslili, rozšiřovali si anglickou slovní zásobu. Žáci a učitelé 4. r.

Hledá se ideální protějšek – Zábavná výuka metodou CLIL ve výchově k občanství

V 8. ročnících probíhá v předmětu výchova k občanství 1x týdně výuka metodou CLIL. Žáci se tak učí nejen poznatkům z výchovy k občanství, ale rovněž se v těchto tématech rozvíjejí v anglickém jazyce. Výuka je o to více zajímavější, neboť probíhá společně s rodilým mluvčím. Ve výuce mají žáci například možnost anglické konverzace, pracují s anglickými texty, rozšiřují si slovní zásobu k danému tématu a mnoho dalšího. Například k učivu Zákon o rodině a manželství si žáci hravou formou hledali vhodné protějšky a ”seznamka” proběhla jak jinak než anglicky. K. Kubištová

CLIL ve třídě Beruška

Ve třídě Beruška naší mateřské školy se již třetím rokem rozvíjí inovativní výuka angličtiny díky metodě CLIL (Content and Language Integrated Learning). Pod vedením paní učitelky angličtina a čeština střídají své místo v rámci výuky, vytvářejíce tak harmonický jazykový prostor, který se prolíná běžnými třídními aktivitami. Angličtina se stala součástí každodenního života ve třídě, od písniček po pohybové a výtvarné aktivity.
Paní učitelka s důrazem na praktičnost využívá angličtinu nejen při výuce, ale i ve všedních činnostech. Anglické písničky a básničky nyní zní pravidelně ve třídě, a angličtina se stala běžnou součástí interakcí mezi žáky. V rámci vzdělávacích aktivit jsou nová slovíčka a aktivity zasazena do jednoduchých frází, což umožňuje postupné zapojování žáků do jazykového prostředí. Martina Škovronová

CLIL v 1. A a 1. B

Prvňáčci propojují angličtinu s prvoukou – děti z 1. A a1. B si v rámci metody CLIL rozšiřují slovní zásobu pomocí skládanek, puzzle, pexesa. Tentokrát se společně i ve skupinách s kamarády učili o zimě a Vánocích. LŠ a PG

Clil v prvouce – poznáváme povolání (3. A)

Čím bys chtěl být? Co pro své budoucí povolání můžeš udělat?
Najdi obrázek povolání, pojmenuj českým i anglickým názvem a odpověz na otázky.
Byla to hodina plná otázek i odpovědí 🙂 S. Ritzová

CLIL v 3. C – hudební výchova

– tématem byl Advent, adventní čas a příprava na Vánoce
– práce s interaktivní tabulí
– pracovní listy
– obrázky a slovní spojení (přiřazování)
– nová slovní zásoba + opakování slovní zásoby (Vánoce) -poslech, překlad
– text písně : Jingle Bells – melodie, text písně + zpěv (v doprovodu hudby žáci zpívají)   A. Halamíková

CLIL – přírodověda, 4. r. – učivo Les

Seznamujeme se s ekosystémem les – pracovali jsme s textem v učebnici, s obrázkovým čtením v angličtině, s prezentací na interaktivní tabuli, společně jsme vylisovali listy stromů a vytvářeli ve skupinách herbář – informace jsme hledali v atlasech i na internetu, používali i překladač. L. Šnapková

CLIL ve 3. C – hudební výchova s tématem Vánoc
– žáci se s prvky Vánoc seznamují na interaktivní tabuli
– poznávají novou slovní zásobu (poslech, překlad, přikládaní obrázku)
– učí se melodii a slova anglické písně: Little Snowflake, na kterou v doprovodu hudby zpívají a píseň také doprovázejí pohybem
– žáci pracují s pracovními listy
A. Halamíková

Hravý přírodopis v angličtině v 6. B – Viry a bakterie

6. B je třída s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde se intenzivně věnujeme výuce pomocí metody CLIL. V listopadu se žáci ponořili do světa virů a bakterií.
Popisovali jsme je anglicky, rozlišovali jejich vlastnosti a strukturu prostřednictvím interaktivních cvičení a sledovali zajímavá animovaná videa, kde jsme na otázky odpovídali také anglicky. Pro upevnění nové slovní zásoby jsme si udělali osmisměrku a pracovní list.
Kromě přírodopisu je v 6. B zapojována angličtina taktéž v zeměpise, hudební výchově, osobnostní a sociální výchově a tělocviku. D. Sobek

Zábavná výuka angličtiny metodou CLIL v naší mateřské škole

V naší mateřské škole jsme také přijali inovativní přístup k výuce angličtiny prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tato metoda propojuje výuku obsahu s výukou jazyka a vytváří prostředí, kde se angličtina stává přirozenou součástí každodenního života dětí.

Konkrétně ve třídách “Beruška” a” Jahůdka” probíhá výuka angličtiny touto inovativní metodou. Tímto způsobem děti nejenom získávají dovednosti v angličtině, ale učí se také anglický jazyk integrovat do svého každodenního prostředí. Je to vzdělávací přístup, který děti baví, pomáhá jim rozvíjet komunikační dovednosti a zároveň se seznamují s novým jazykem.
Zábavná metoda výuky umožňuje dětem ponořit se do angličtiny během celého dne, a to způsobem, který je pro ně přirozený a radostný. Angličtina v naší mateřské škole je vázána na probíraná témata, což znamená, že se učí jazyk v kontextu konkrétních situací a obsahů. Děti se tak učí anglicky například o přírodě, zvířatech, rostlinách a počasí, a tím získávají praktické dovednosti v jazyce, který je spojen s reálnými situacemi.
Dále jsme dětem zajistili bohatou výbavu didaktickými materiály a pomůckami, které podporují efektivní výuku angličtiny. Mají k dispozici například Albi tužky s anglickými knihami, flashcards, plakáty a další didaktické prostředky, které významně usnadňují proces učení.
Výuka angličtiny metodou CLIL nám přináší mnoho výhod. Děti nejenže získávají základní dovednosti v angličtině, ale také se učí spolupracovat, komunikovat a rozvíjet svou kreativitu. Tato metoda také připravuje naše děti na další úrovně vzdělávání a otevírá jim dveře k novým kulturním zážitkům. N. Rusiňaková a M. Škovronová

CLIL ve 4. třídách

Pomocí metody CLIL rozvíjíme angličtinu i v Přírodovědě ve 4. ročníku. V učivu o rostlinách a jejich stavbě jsme při práci ve skupinkách využili i svou kreativitu a vytvořili plakáty, kde je vždy část rostliny skrytá.

Metoda CLIL v 1. třídách

Pomocí metody CLILU se v 1. třídě učíme o rodině. Už umíme vyjmenovat rodinné příslušníky a poskládat anglické puzzle.

Clil ve 3. A s tématem Typy krajin

Děti vybírají a přiřazují správné znaky k danému typu krajiny v českém i anglickém jazyce, pak sami podle kartiček krajiny prezentují. Poznávají spoustu nových slovíček a sami vyhledávají informace. S. Ritzová

Přírodověda v angličtině metodou CLIL ve 4.A

Přírodopis metodou CLIL

Žáci šestých ročníků mají jednou týdně hodinu přírodopisu vyučovanou metodou CLIL, neboli s integrovaným anglickým jazykem. Žáci tak mohou rozvíjet nejen své vědomosti o přírodě, ale taktéž jazykové. V rámci výuky pracují s anglickými texty o právě probíraných druzích, sledují anglická videa s otázkami, rozšiřují si svou slovní zásobu, hrají kooperativní bingo či jiné interaktivní činnosti, při kterých musí zapojovat angličtinu.

Metodou CLIL se žáci naučili např. popsat potravní řetězec od rozkladačů, producentů a konzumentů až po vrcholového predátora; nakreslit a popsat stavbu hub; cyklus roupa dětského, tasemnice bezbranné a motolice jaterní; fakta a zajímavosti o životě chobotnice a co pavouci dělají v jednotlivých ročních obdobích. David Sobek

Aktivita je v rámci projektu Dejme šanci jazykům II, který je financován z dotačního programu Magistrátu města Ostravy.