596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Cesta žáků a učitelů do turecké Antalye v rámci ekologického projektu

V rámci mezinárodního projektu Children Of A Green World, realizovaného díky programu Erasmus+, podniklo pět žáků a dva učitelé naší ZŠ cestu do Antalye v Turecku, aby se zde setkali s žáky a učiteli partnerských škol z Turecka, Řecka a Lotyšska a odborníky ze Španělska. Bohatý program byl zaměřen na téma energie a její zdroje, odpady a vliv klimatických změn na kulturní historické dědictví.
První den našeho LTT setkání na turecké škole TED Antalya byl inspirativní. Žáci pro nás měli připravený temperamentní koncert a místní sbor nám zazpíval několik tradičních písní. Po uvítacím slově pana ředitele a prezentaci o Antalyi z úst místního studenta jsme si zahráli vtipné uvítací aktivity, v nichž jsme hledali naši “soulmate” mezi českými, tureckými, řeckými a lotyšskými žáky i učiteli. Turečtí žáci nám poté představili hlavní hrozby klimatických změn, zejména globálního oteplování, na kulturní historické dědictví. Své znalosti jsme si následně ověřili prostřednictvím Kahoot, kde zvítězil český tým. Odpoledne nás čekal krásný výlet k místním vodopádům, které nám poskytly příležitost obhlédnout zdejší rozmanitou flóru.
Druhý den jsme slavili Den dětí. Byla to velká show. Celá školní zahrada byla ozdobená tureckými vlaječkami, děti nemusely mít školní uniformu. Na pódiu se odehrávalo jedno představení za druhým. Odpoledne jsme vyrazili do staré části města, prohlédli si muzeum prvního tureckého prezidenta a vstoupili také do mešity. Posledním zážitkem druhého dne byla plavba lodí, z níž jsme sledovali další velkolepou show – stíhaček.
Třetí den jsme se jako ostatní země zapojili do oslav Dne Země. Společně se spolužáky partnerských škol jsme následně tvořili slovník a do rodného jazyka přeložili přes sto ekologických pojmů. Zajímavá byla také výtvarná aktivita, kdy jsme se stylizovali do role módního návrháře večerních šatů. Odpoledne nás čekala clean-up aktivita na pláži, kde jsme si užili piknik, společně probrali některé ekologické otázky a zapojili se do úklidu odpadků z pláže. Někteří z nás se vydali obhlédnout ruiny města Perge a zmapovat, jaké geologické změny se vlivem klimatických změn na této antické památce projevily.
Čtvrtý den jsme se vydali do národního parku a místního přírodovědného muzea, kde jsme se seznámili s vzácnými druhy zvířat vyskytujících se pouze zde. Další aktivitou byl pak průzkum antické památky – vesnice Termessos – která nám odhalila nádherný pohled na ruiny místního divadla. Odpoledne na nás čekal náš ekologický slovník, jehož jsme obohatili o další pojmy.
Pátý den jsme hned ráno vyrazili do místní čističky vody, jíž projde 90 milionů litrů vody denně. Přijali jsme pozvání univerzity Akdeniz, nejvyhledávanější v celém Turecku, která si pro nás připravila seminář na téma Klimatická krize a její sociální dopad. Zde jsme měli prostor rozšířit si obzor v oblasti celosvětově řešených ekologických témat a podělit se s ostatními, jak se změna klimatu projevuje v ČR. Odpoledne jsme se on-line setkali s partnerskými experty ze Španělska, kdy jsme vyhodnotili odborný dotazník, který musel každý žák před výjezdem svědomitě vyplnit. Následovala evaluace celého týdne, co jsme si odnesli, co jsme se dozvěděli a kam nás toto mezinárodní setkání posunulo. Z rukou pana ředitele jsme převzali certifikát o účasti.
Poslední den byl již uvolněný. Hned ráno jsme vyrazili do místní vesnice podpořit místní manufakturu a užili si tradiční snídani plnou tureckých pochutin. Nasyceni jsme se přesunuli do multitematického muzea. Odpoledne jsme se už vezli na turecké vlně, když náš český tým překvapili turečtí spolužáci a dorazili za námi na pláž a užili si s námi i večeři. Loučení bylo těžké, ale zůstáváme v kontaktu a plni dojmu z turecké Antalye se vracíme domů, abychom předali své poznatky a zkušenosti našim českým spolužákům.

 

Pupils’ and teachers’ trip to Antalya, Turkey, as part of an ecological project


As part of the international project Children Of A Green World, implemented under the Erasmus+ program, five students and two teachers from our primary school undertook a trip to Antalya, Turkey, to meet with students and teachers from partner schools from Turkiye, Greece, and Latvia, as well as experts from Spain. The rich program focused on the theme of energy and its sources, waste, and the impact of climate change on cultural heritage.
The first day of our LTT meeting at the Turkish school TED Antalya was inspiring. The school students prepared a lively concert for us, and the local choir sang several traditional songs. After the welcoming words from the principal and a presentation about Antalya by a local student, we participated in fun ice-breaking activities, where we searched for our “soulmate” among Czech, Turkish, Greek, and Latvian students and teachers. Turkish students then presented the main threats of climate change, especially global warming, to cultural heritage. We then tested our knowledge through Kahoot, where the Czech team emerged victorious. In the afternoon, we enjoyed a beautiful trip to local waterfalls, welcoming the opportunity to explore the diverse flora of the area.
The second day was dedicated to celebrating Children’s Day. It was a grand show, with the entire schoolyard decorated with Turkish flags, and children were not required to wear school uniforms. One performance followed another on stage. In the afternoon, we visited the old town, the museum of the first Turkish president, and also entered a mosque. The last experience of the day was a boat trip, where we witnessed another spectacular show – fighter jets.
On the third day of our stay, we participated in the Earth Day celebrations. In collaboration with students from partner schools, we created a dictionary and translated over a hundred environmental terms into our mother tongue. Another interesting activity was an art project where we became fashion designers and created evening gowns. In the afternoon we enjoyed a picnic, discussed some environmental issues, and joined in the beach litter clean-up. Some of us then explored the ruins of the city of Perge and witnessed the geological changes that have occurred at this ancient site due to climate change.
On the fourth day, we visited the national park and the local natural history museum, where we learned about rare animal species that can be found only in this location. Another activity was the exploration of an ancient monument – the village of Termessos – which revealed a beautiful view of the ruins of the local theatre. In the afternoon we worked on expanding our ecological dictionary.
On the fifth day, we visited the local water treatment plant, which processes 90 million liters of water per day. We accepted an invitation from Akdeniz University, the most prestigious university in Turkey, to attend a seminar on the climate crisis and its social consequences. Here we had the opportunity to broaden our horizons on global environmental issues and share how climate change influences life of ordinary people in the Czech Republic. In the afternoon, there was an online meeting organized by our partner experts from Spain, where we evaluated the professionally prepared questionnaire that each student was asked to complete. This was followed by an evaluation of the whole week, in order to to assess what we had learned, and how this international meeting had helped us to develop. We have also received a certificate of participation.
Our final day was slightly more relaxed than the previous days which were filled with educational activities. In the morning, we visited a local village to support local crafts and enjoyed a traditional breakfast of Turkish treats. Well fed, we moved on to explore a multi-theme museum. In the afternoon, we enjoyed some Turkish hospitality as our Czech team was surprised by Turkish classmates who joined us on the beach and shared a meal with us. Saying goodbye was difficult, but we certainly plan to stay in touch, full of impressions from Turkish Antalya, as we return home to share our knowledge and experiences with our Czech classmates.