596 711 769 |  skola@zsdvorskeho.eu |   B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les, 700 30 | IČ: 70978352

↓  menu ↓ 

Prožili jsme úžasné dva dny s Cirkusem trochu jinak

Odkaz na stránky spolku Cirkus trochu jinak

Pod tímto dlouhým textem najdete fotky z akce!!!

Podrobné informace o projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu:

Statutární město Ostrava připravuje projekt směřující k rozvoji kreativního vzdělávání v základních školách města Ostravy. Záměr projektu cílí na zapojení umění do procesu vzdělávání, jež vytváří bezpečné a podnětné prostředí podporující poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého žáka tak, aby se projevila jeho originalita a potenciál.
Hlavním cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání a obohatit výuku ve městě Ostrava se zaměřením na základní školy, a to formou podpory vzdělávání tvůrčími kreativními způsoby, využívající různé formy umění a kulturního průmyslu. Účelem projektu je také naplnění hlavního cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 a to vytvořit z Ostravy centrum prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství, a postavit tak základy pro další rozvoj města a zastavit stěhování kreativních a talentovaných lidí za prací a vzděláním mimo město.
Cíl projektu
Cílem projektu je zpřístupnit současné umění prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci spolupráce současných cirkusových umělců a souvisejících uměleckých akcí zaměřené na sociální menšiny, zejména děti a mládeže.
Rozvoj tvořivosti a kreativního myšlení pro všechny žáky, včetně těch se SVP v základních školách, bude probíhat prostřednictvím kreativních vzdělávacích metod a spolupráce mezi pedagogy, žáky a umělci z umělecké společnosti Cirkus trochu jinak z.s. Projekt, který má interdisciplinární charakter, se zaměřuje na téma šikany a sociálního vyloučení a současně motivaci jednotlivých dětí i kolektivů k hledání a rozvoji individuálních talentů se zaměřením na pohybové disciplíny nového cirkusu. Cílí na posílení klíčových kompetencí žáků (především komunikativní, sociální a řešení problémů), rozvoj tvořivosti, sebedůvěry i empatie a odhalování uměleckých způsobů vyjádření, které v konečném důsledku povedou ke zlepšení sociálního klimatu na školách. Smyslem tohoto projektu je představit žákům kvalitní a zajímavé alternativní trávení volného času s možností překonávat sám sebe, ukázat na příkladech konkrétních aktivních akrobatů (ale také vybraných a zapojených spolužáků dětí) co nejširší skupině dětí, že úspěch v disciplínách nového cirkusu je závislý pouze na vlastní vůli a tréninku a ochotě překonávat své hranice.
Výukové metody
Cirkus trochu jinak z.s. využívá komplexní výukové metody a skupinovou formu.
První den proběhne seznámení třídy s lektory a s tím, co je ve vyučovací hodině čeká. Jelikož se jedná o česko-zahraniční lektory, mezi žáky a umělci bude probíhat komunikace také v angličtině. Žáci se mohou dotazovat v angličtině a dostává se jim také překladu.

První až třetí vyučovací hodinu proběhnou workshopy se seznámením kultury umělců, pohybu, tance, žonglování, párové akrobacie.
• První vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy 1.A, 2.A, 3.A
• Druhá vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy 4.A, 5.A, 6.A
• Třetí vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy 7.A, 8.A, 9.A
• Čtvrtou a pátou vyučovací hodinu přesun s vybranými dětmi do tělocvičny.

Druhý den budou vybraní žáci prohlubovat své schopnosti a dovednosti, které aplikují do představení pro celou školu na téma šikana a sociální vyloučení společně s lektory/umělci, kteří je vedli první den.
Obsahem vyučovacího procesu je komplexní spolupráce mezi učitelem, lektorem a žáky zároveň.
Zásady vyučovacího procesu jsou individuální přístup, zásada názornosti a práce se skupinou.
• První až třetí vyučovací hodinu nacvičování představení v tělocvičně (vybraní žáci). Čtvrtou vyučovací hodinu proběhne představení. – všechny 4. až 7. ročníky v hale.
Počet dětí ve workshopech na jednu školu bude přibližně 300 dětí
Počet vybraných dětí do představení bude přibližně 40-50 dětí

a) informace o plánovaných výstupech projektu a jeho udržitelnosti

Projekt směřuje k pozitivním změnám jako je zkvalitnění základního vzdělávání nastavením rovných příležitostí pro rozvoj kreativity a fantazie pro všechny žáky včetně těch se SVP. Tento proces bude probíhat prostřednictvím výuky kreativními metodami a spoluprací třídních kolektivů s umělci a zástupci kreativního průmyslu v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Předpokládaným výstupem je propojení subjektů vzdělávací soustavy s dalšími mimoškolními aktéry nabízejícími alternativní možnosti rozvoje klíčových kompetencí u žáků v rámci zlepšování a propojování různých skupin komunitního života.
Očekáváno je také zvýšení míry motivace k učení, zkvalitnění metod k rozvoji klíčových kompetencí, funkční gramotnosti a kreativity žáků a zájem o aktivní trávení volného času u žáků základních škol.